อักษรวิ่ง

ขอต้อนรับทุกท่าน..สู่รั้วเหลือง-แดง โรงเรียนดีประจำตำบล,โรงเรียนอนุบาลประจำเขตฯ,สถานศึกษาพอเพียงปี๕๒ และโรงเรียนแกนนำเด็กเรียนร่วม,นำร่องโรงเรียนประชารัฐ,โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ,นำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,BPพอเพียงปี2559..ด้วยความยินดียิ่ง

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คำขวัญ/ตราสัญลักษณ์/ปรัชญา/ต้นไม้/สีประจำโรงเรียน/อัตลักษณ์-เอกลักษณ์และมาตรการส่งเสริมฯ

คำขวัญประจำโรงเรียน

ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาแลประเสรฺิฐกว่าทรัพย์

คำขวัญประจำโรงเรียน

สามัคคี มีคุณธรรม เลิศล้ำปัญญา พัฒนาสังคม

สีประจำโรงเรียน ( เหลือง-แดง )

เหลือง หมายถึง มีความร่วมมือในองค์กร กระตือรือร้น มีพลังสร้างสรรค์  มีความสุข เป็นต้นแบบและ
                           มีชื่อเสียง
แดง หมายถึง อดทนเข้มแข็ง เสียสละ เพียรพยายาม และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นกันเกรา  (ต้นมันปลา)
โลโก้ประจำโรงเรียน
อักษรย่อ พ.ก.ส.

อัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์

"วิชาการดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม"

เอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์

 
โรงเรียนกีฬาเด่น "

ภารกิจส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาส่งเสริมการดำเนินงานโครงการพิเศษไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น