อักษรวิ่ง

ขอต้อนรับทุกท่าน..สู่รั้วเหลือง-แดง โรงเรียนดีประจำตำบล,โรงเรียนอนุบาลประจำเขตฯ,สถานศึกษาพอเพียงปี๕๒ และโรงเรียนแกนนำเด็กเรียนร่วม,นำร่องโรงเรียนประชารัฐ,โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ,นำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,BPพอเพียงปี2559..ด้วยความยินดียิ่ง

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

พันธกิจ

พันธกิจ
                   1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับการศึกษาปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พร้อมทั้งการเตรียมตัวเข้าสู่สมาคมอาเซียนภายในปี 2558
                   2. ส่งเสริมให้ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้มีส่วนได้เสีย  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
                   3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้และรู้จักดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
                   4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นและการอัตรลักษณ์  สืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กันไป
                   5. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีความรู้ ความสามารถ  และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น