อักษรวิ่ง

ขอต้อนรับทุกท่าน..สู่รั้วเหลือง-แดง โรงเรียนดีประจำตำบล,โรงเรียนอนุบาลประจำเขตฯ,สถานศึกษาพอเพียงปี๕๒ และโรงเรียนแกนนำเด็กเรียนร่วม,นำร่องโรงเรียนประชารัฐ,โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ,นำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,BPพอเพียงปี2559..ด้วยความยินดียิ่ง

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เป้าหมาย

เป้าหมาย
   1. นักเรียนในระดับการศึกษาปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ ระดับ3ขึ้นไป
   2. นักเรียนรู้จักประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้ของตนเต็มตามศักยภาพ
   3. นักเรียนมีคุณธรรม  มีความรู้  และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
   4. บุคลากรมีความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  และเป็นครูมืออาชีพที่มีคุณภาพ
   5. ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้มีส่วนได้เสีย  ให้ความร่วมมือจัดการศึกษาตามศักยภาพ
   6. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้พร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   7. สร้างความมีอัตลักษณ์ด้านภาษาถิ่นให้คงอยู่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น