อักษรวิ่ง

ขอต้อนรับทุกท่าน..สู่รั้วเหลือง-แดง โรงเรียนดีประจำตำบล,โรงเรียนอนุบาลประจำเขตฯ,สถานศึกษาพอเพียงปี๕๒ และโรงเรียนแกนนำเด็กเรียนร่วม,นำร่องโรงเรียนประชารัฐ,โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ,นำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,BPพอเพียงปี2559..ด้วยความยินดียิ่ง

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กลยุทธ์

                

ลยุทธ์ของโรงเรียน
                   1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษา  โดยยึดคุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง
                   2. สร้างความเสมอภาคและขยายโอกาสในการให้บริการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   4. พัฒนาระบบบริหารโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
                   5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กร  เครือข่าย  บ้าน  วัด  โรงเรียน
                   6. สร้างองค์ความรู้และจัดการศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สมาคมอาเซียน
                   7. ส่งเสริมการและสร้างจุดเด่นของการมีอัตลักษณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น