อักษรวิ่ง

ขอต้อนรับทุกท่าน..สู่รั้วเหลือง-แดง โรงเรียนดีประจำตำบล,โรงเรียนอนุบาลประจำเขตฯ,สถานศึกษาพอเพียงปี๕๒ และโรงเรียนแกนนำเด็กเรียนร่วม,นำร่องโรงเรียนประชารัฐ,โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ,นำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,BPพอเพียงปี2559..ด้วยความยินดียิ่ง

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประวัติของโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์

                                                    ประวัติโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์

            โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์  ตำบลโพธิ์กระสังข์   อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ เป็นโรงเรียนขยายโอกาส
              โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์  ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ. ๒๔๖๐  ในเนื้อที่  ๑๐  ไร่   งาน  ๔๗  ตารางวา ซึ่งนายเสน  สะอาด  เป็นผู้มอบให้  มีพื้นที่กับวัดบ้านโพธิ์กระสังข์  จัดตั้งโดยนายพิมเสน  ศิลารัตน์ปลัดอำเภอขุขันธ์ในขณะนั้น  และมีนายบุญส่ง  สติมั่น  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก
              วันที่  ๑๕ มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๔๙๒ได้ย้ายอาคารเรียนจากที่เดิมมาตั้งในที่ดินแปลงปัจจุบันซึ่ง     นางคลอม  แต้มงาม  เป็นผู้อุทิศให้  จำนวน  ๑๘  ไร่  ๓๔  ตารางวา  ต่อมานายกอง  สีหบุตร  ครูใหญ่ได้ร่วมกับคณะครู  ผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว และเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่   
                วันที่    เมษายน  พ.ศ.  ๒๔๙๗  นายพรหมมา  สุระบุตร  ครูใหญ่ร่วมกับคณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันจัดหาไม้มาสร้างอาคารเรียนถาวรหลังแรก  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางราชการ  จำนวน  ๓๐,๐๐๐  บาท  จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบริจาค  จำนวน  ๑,๕๐๐  บาท  การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี  พ.ศ.  ๒๕๐๓  เป็นอาคารไม้มุงหลังคาสังกะสี  ขนาด  กว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๓๐  เมตร  ใต้ถุนสูง  ปีการศึกษา  ๒๕๑๓ ได้เปิดขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  เป็นปีแรก  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน  ๖๗  คน  และขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗  ในปีการศึกษา  ๒๕๑๕ 
                         ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๑  ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนอาคารเรียนหลังแรก  เนื่องจากชำรุดทรุดมัธยมศึกษา   ปีที่ ๓  ในปีการศึกษา  ๒๕๓๖  มีนักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่    รุ่นแรก  จำนวน    คน  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ได้รับการอนุมัติให้ทำการรื้อถอนอาคารเรียนแบบ  ศก.  ๐๑  ที่สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๕  เนื่องจากชำรุดมากโดยการขายทอดตลาดโทรมมาก  อายุการใช้งานเกิน  ๒๕  ปี  ได้นำวัสดุที่เหลือจากรื้อถอนไปก่อสร้างศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนขุนหาญ  ในบริเวณของโรงเรียนด้านทิศตะวันออก  แบบ  ป.๑ ก ขนาด  x ๑๕ เมตร  และสร้างเรือนพยาบาลใต้ถุนสูง  ขนาด ๔  x   เมตร จำนวน   หลัง  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  อาคารประกอบต่างๆ  พร้อมมีการเปลี่ยนแปลงครูและผู้บริหารมาเป็นลำดับ  ปีการศึกษา  ๒๕๓๔  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   เป็นปีแรกมีนักเรียนจำนวน  ๖๗  คน  และได้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

      
 
       
ในปี
   พ.ศ.  ๒๕๓๙   โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเป้าหมายในการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงเป็นโรงเรียนศูนย์ปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขุนหาญ
              ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์  ตั้งอยู่หมู่ที่    บ้านโพธิ์กระสังข์  ตำบลโพธิ์กระสังข์  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นที่ตั้งของกลุ่มโรงเรียนขุนหาญโพธิ์กระสังข์  มีโรงเรียนในสังกัด  จำนวน    โรงเรียน  คือ  โรงเรียนบ้านขุนหาญ  โรงเรียนบ้านดู่ โรงเรียนบ้านหนองขนาน  โรงเรียนบ้านซำ  โรงเรียนบ้านสดำ   โรงเรียนบ้านพยอม  และโรงเรียนบ้านโคกระเวียง  โรงเรียนบ้านหนองคู  และโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
              โรงเรียนได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    มีหมู่บ้านอยู่ในเขตพื้นที่บริการจำนวน  ๕  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่ ๒  บ้านโพธิ์กระสังข์  หมู่ที่  บ้านโนนคูณ  หมู่ที่  ๑๐ บ้านพอก  หมู่ที่ ๑๑ บ้านแต้พัฒนา  และหมู่ที่  ๑๒  บ้านโพธิ์กระสังข์เหนือ  และเขตบริการในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีหมู่บ้านในเขตบริการทุกหมู่บ้านในตำบลโพธิ์กระสังข์  จำนวน  ๑๔  หมู่บ้าน
             ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  ประมาณร้อยละ  ๙๙  นอกนั้นประกอบอาชีพในการค้าขาย  รับราชการ  รับจ้าง  ภาษาในท้องถิ่นใช้ภาษาส่วยเป็นส่วนใหญ่  ฐานะของผู้ปกครองค่อนข้างยากจน  เนื่องจากทำนาได้ผลผลิตต่ำ  สภาพท้องที่ค่อนข้างแห้งแล้ง  ขาดแหล่งน้ำ  ปริมาณน้ำฝนน้อย  เมื่อหมดฤดูกาลทำนา  ผู้ปกครองส่วนหนึ่งจะอพยพไปรับจ้างต่างจังหวัดหรือต่างถ้องถิ่น   ในปีการศึกษา  ๒๕๕๕ มีนักเรียนทั้งหมด ๕๑๘ คน 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น