อักษรวิ่ง

ขอต้อนรับทุกท่าน..สู่รั้วเหลือง-แดง โรงเรียนดีประจำตำบล,โรงเรียนอนุบาลประจำเขตฯ,สถานศึกษาพอเพียงปี๕๒ และโรงเรียนแกนนำเด็กเรียนร่วม,นำร่องโรงเรียนประชารัฐ,โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ,นำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,BPพอเพียงปี2559..ด้วยความยินดียิ่ง

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
              ชื่อโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์  ที่ตั้งหมู่ ๒ ตำบล โพธิ์กระสังข์ อำเภอ ขุนหาญ จังหวัด ศรีสะเกษ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โทร 045-665063  โทรสาร 045-665063               
e-mail phograsang.pho @ gmail.com  website www.phogasang.pho.blogspot.com เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เนื้อที๑๐ ไร่ ๓ งาน  ๔๗ ตารางวา  เขตพื้นที่บริการจำนวน  ๕  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่ ๒  บ้านโพธิ์กระสังข์  หมู่ที่  บ้านโนนคูณ  หมู่ที่  ๑๐ บ้านพอก  หมู่ที่ ๑๑ บ้านแต้พัฒนา  และหมู่ที่  ๑๒  บ้านโพธิ์กระสังข์เหนือ  และเขตบริการในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีหมู่บ้านในเขตบริการทุกหมู่บ้านในตำบลโพธิ์กระสังข์  จำนวน  ๑๔  หมู่บ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น